znajdź nieruchomość

typ nieruchomości

rodzaj transakcji

miejscowość

dzielnica

cena

-

powierzchnia

-

pokoi

  1   2   3   4   5 i więcej

symbol

notatnik

notatnik jest pusty

sprzedaj swoją nieruchomość

kalkulator opłat

Aby obliczyć orientacyjny koszt zakupu nieruchomości wpisz określoną kwotę.

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna
I. Klauzula informacyjna dla klienta Biura Nieruchomości

1. Pośrednik Grażyna Zabłucki, Biuro Nieruchomości w Jeleniej Górze,
ulica Bankowej 4 – otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane
osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z
realizacją czynności zawodowych podejmowanych na Państwa życzenie.
2. Działania Pośrednika podejmowane są na podstawie przepisów prawa
nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i
zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2
lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 –
RODO).
3. Szczegółowy zakres obowiązków Pośrednika definiują przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r
– Prawo o Pośrednictwie, tj. Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741. 
4. Pośrednik przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym
(np. notariusz ) w zakresie realizacji obowiązków
prawnych.
5. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez
Pośrednika w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że
mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do
prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności pośrednictwa.
Odmowa przekazania tych informacji Pośrednikowi uniemożliwia
przeprowadzenie czynności pośrednictwa.
6. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do
informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również
dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to
przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o pośrednictwie.
7. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z
działaniami Pośrednika, które dotyczą informacji będących Państwa danymi
osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej:
Biuro.sudety@gmail.com.
8. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami
Pośrednika, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi
osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.